Nasze usługi:

Zajmujemy się:

 • Kontaktami i rozliczeniami właścicieli z resztą wspólnoty.
 • Wszelkimi sprawami lokalowymi mieszkań zwróconych byłym właścicielom nieruchomości.
 • Pomocą w pozyskiwaniu najemców lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Obsługą biurową (wszelkie pisma do urzędów, uzyskiwanie zezwoleń).
 • Obsługą księgową związaną z wynajmem lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Przeprowadzaniem windykacji (przygotowanie pozwów, udział w sprawach sądowych).

Zasady administrowania nieruchomością:

 1. Powierzenie zarządzania / administrowania nieruchomością wspólną odbywa się na podstawie umowy zatwierdzonej i podpisanej przez Zarząd Wspólnoty czy Spółdzielni, określającej obowiązki administratora i wzajemne zobowiązania stron.
 2. Zarządzanie i administrowanie jest sprawowane z poszanowaniem wszelkich kompetencji zebrania właścicieli lokali z absolutnym przestrzeganiem przepisów prawa.
 3. Bieżąca kontrola wypełniania obowiązków przez administratora, a zwłaszcza prawidłowość gospodarki finansowej jest sprawowana przez Zarząd Wspólnoty lub Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz tego zgodnie z ustawą o własności lokali prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu Właścicielowi, zaś w spółdzielni organem kontrolnym jest Rada Nadzorcza.
 4. Wysokość zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną, wysokość zaliczki na fundusz remontowy są ustalane i zaakceptowane przez Właścicieli w uchwale oraz w rocznym planie gospodarczym.
  Wydatki pokrywane są z wyodrębnionych funduszy:
  - na zarządzanie nieruchomością wspólna z Funduszu Bieżącego
  - na remonty z Funduszu Remontowego
 5. Rozliczenia Wspólnoty czy Spółdzielni prowadzone są za pośrednictwem własnego rachunku bankowego. Na okresowe nadwyżki środków finansowych zakładane są lokaty terminowe.
 6. Księgowość (zgodnie z ustawą o rachunkowości) prowadzona jest w sposób uproszczony, dokonywane są rozliczenia Właścicieli (potwierdzenie sald lokali własnych), rozliczenia z dostawcami i odbiorcami oraz Urzędem Skarbowym, przygotowywane roczne rozliczenia i sprawozdania.
 7. Pełna obsługa techniczna zapewniona jest dzięki bieżącemu, prawidłowemu technicznemu utrzymaniu budynku, nadzorem nad planowanymi remontami oraz przeglądom bieżącym, rocznym i pięcioletnim , zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane”.
 8. Utrzymanie porządku powierzone jest firmie sprzątającej (podpisanie stosownej umowy) lub dozorcy osobie fizycznej prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą (odciążenie wspólnoty/spółdzielni dodatkowymi kosztami).
 9. Nieruchomość jest ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, a wspólnota lub spółdzielnia od odpowiedzialności cywilnej.

Koszty administrowania nieruchomością:


Wysokość stawki za świadczenie powyższych usług każdorazowo jest indywidualnie negocjowana, a jej wysokość uwarunkowują:

 • Powierzchnia nieruchomości i stopień zaangażowania w jej kompleksową obsługę.
 • Stopień uporządkowania spraw związanych z dokumentacją techniczną.
 • Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i pozostałymi urzędami.
W skład funduszu bieżącego tzw. zaliczki „A” wchodzą następujące składniki:
 • Wynagrodzenie zarządcy.
 • Wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
 • Opłaty na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części wspólnej.
 • Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba , że są pokrywane bezpośrednio przez Właścicieli.
 • Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

 1. Wysokość wynagrodzenia administratora ustalona jest w umowie i raz w roku jest korygowana współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS oraz decyzją Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
 2. Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane wg udziałów ujawnionych w księgach wieczystych lub pow. użytkowej w spółdzielniach.
 3. Opłaty za dostawę „mediów” (zimna woda, odprowadzanie ścieków, ciepła woda, wywóz nieczystości) wpłacane są razem z zaliczką A na Fundusz bieżący.
 4. Wysokość zaliczki B wpłacanej na Fundusz Remontowy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej ustalają samodzielnie uwzględniając potrzeby remontowe nieruchomości.


emkonieruchomosci@interia.pl